Libertaarisanasto

Tietyt termit toistuvat libertaarissa kirjallisuudessa, eikä niille aina löydy helposti selitystä tavanomaisesta sanakirjasta—libertaarit sekoittavat niinkin erilaisia ajatuksia kuin taloustieteen ammattisanastoa ja täysin vastakkaisista ideologioista lainattuja käsitteitä. Samoin osa sanoista on saanut libertaaripiireissä uusia tai täsmällisempiä merkityksiä kuin yleiskielessä; tietyt libertaarien käyttämät termit ovat peräti täysin tuntemattomia yleiskielessä.

Tämä kappale pyrkii valottamaan niin libertaarien normaalia kuin epänormaaliakin kielenkäyttöä.

dekriminalisointi
Jonkin aiemmin rikollisen teon laillistaminen. Siinä missä depenalisointi viittaa vain rangaistusten hävittämiseen (sallimiseen de facto), dekriminalisointi tarkoittaa laillisen kiellon suoranaista poistamista (sallimista de jure). Aiemmin esimerkiksi prostituutio oli Suomessa rangaistavaa, mutta sittemmin se dekriminalisoitiin, eli se on nyt laillista. Termiä käytetään usein synonyymina legalisoinnille.
deliberatiivinen demokratia
Demokraattisen päätöksenteon muoto, joka korostaa päätösten valmistelua ja niistä käytävää keskustelua. Päätöksenteko katsotaan tässä prosessiksi, jossa kaikkia tulee kuulla, yksilöiden tulee osallistua aktiivisesti demokraattiseen prosessiin, ja jossa parhaana lopputuloksena olisi konsensus. Termiä käytetään yleensä yhteydessä, jossa yhteiset päätökset ulottuvat laajaan osaan yhteisön arkielämästä.
demokratia
Demokratia on yksi yhteisöllisen päätöksenteon malleista. Se tarkoittaa kansanvaltaa, jossa päätöksentekoon osallistuvat ne, joihin päätös lopulta vaikuttaa. Demokratia voidaan toteuttaa hyvin monella tavalla, riippuen siitä mitä kriteerejä kansanvallalle asetetaan. Tunnetuimpia muotoja ovat konsensus, yksinkertainen enemmistöpäättäminen, perustuslaillisesti rajattu liberaalidemokratia sekä näiden erilaiset edustukselliset muodot.
depenalisointi
Jonkin rikollisen teon rankaisemisen lopettaminen, vaikka se jää periaatteessa laittomaksi. Toisin kuin dekriminalisointi, depenalisointi ei tarkoita teon sallimista de jure, vaan vain de facto. Esimerkiksi Alankomaissa aikanaan kumottiin kutsuntalaki vaikka asevelvollisuus jäi periaatteessa voimaan. Tällöin palveluksen välttäminen olisi edelleen rikollista, mutta siitä ei voitaisi rangaista. Se on depenalisoitu, muttei dekriminalisoitu. Vrt. legalisointi.
legalisointi
Yleensä jonkin toiminnan salliminen ja sitä seuraava laillinen säätely. Siinä missä dekriminalisointi vain poistaa jokin kiellon, legalisointi myös kirjaa teon laillisuuden lakiin ja säätelee sitten tekoa jollakin tavalla. Esimerkiksi Termiä käytetään usein synonyymina dekriminalisoinnille.