Millainen historia libertarismilla on? Miten se liittyy liberalismiin ja anarkismiin?

Libertaarit pitävät aatettaan klassisen liberalismin suorimpana jälkeläisenä. Vaikka ensimmäiset selvästi liberaalit ajattelijat löytyvät jo antiikin Kreikasta (mm. Epikuros, skolastikot ja eritoten Ateenan pormestari Perikles), järjestytynyt liberalismi ja ideologian yhtenäisempi kirjallinen traditio syntyivät vasta 1600‐ ja 1700‐luvun taitteessa alkaneena valistusaikana. Niiden välittömät esimuodot löytyvät toisaalta ranskalaisten fysiokraattien, toisaalta englantilaisten vapaamielisten levellerien kirjoituksista.

Ensimmäinen varsinainen liberaali filosofi oli John Locke (1632–1704), joka puolusti uskonnonvapautta vuonna 1689 ilmestyneessä kirjassaan A Letter Concerning Toleration. Kuten muukin sivistyneistö hän eli voimakkaasti mukana valistusajan hengessä, joka korosti uskaliasta järjenkäyttöä inhimillisen edistyksen hyväksi. Locken tunnetuin teos on On Civil Government, jossa hän esittää tasa‐arvoisen ja negatiiviseen vapauteen perustuvan hallintoihanteen. Hän oikeuttaa sen kehittämällään luonnonoikeuden käsitteellä, joka on myöhemmin toiminut muun muassa ihmisoikeussopimusten pohjana. Locke kehittää yksityisomaisuuden teorian ja perustaa yhteiskuntajärjestyksensä pitkälti sille. Pääpaino on mielipiteen‐, sanan‐, uskonnon‐ ja painovapaudella. Toisin kuin monet myöhemmät liberaalit, Locke myös suhtautuu kriittisesti demokratiaan, jonka hän pelkää taittuvan enemmistön tyranniaksi.

Toinen tärkeä skottilaisen valistuksen edustaja oli David Hume (1711–1776), joka istutti valistusaatteeseen läpikäyvän skeptisyyden. Se on myöhemmin toiminut oivana pohjana muun muassa 1900‐luvun tieteenfilosofian fallibilismille, ja onnistui aikanaan ravistelemaan voimakkaasti jopa Kantia. Eikä tietenkään tule unohtaa Adam Smithiä (1723–1790), modernin taloustieteen isää, jonka teosta An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations pidetään sekä taloustieteen että taloudellisen liberalismin itseoikeutettuna klassikkona. Hänen luonnollinen seuraajansa oli David Ricardo (1772–1823), jonka työ loi taloustieteen klassisen koulukunnan, ja säilyy tähän päivään muun muassa komparatiivisen kustannushyödyn käsitteessä.

Ajan englantilaisista olennaisimpia lienevät Jeremy Bentham (1748–1832), joka loi pohjan liberalismin utilitaristiselle päähaaralle, sekä tietenkin Mary Wollstonecraft (1759–1797), jonka ympärille kerääntynyt liike toi valistusaatteeseen sille niin olennaisen sukupuolisen tasa‐arvon tavoittelun. Benthamin työ on välillisesti vaikuttanut eritoten taloustieteen kysynnän teorian kehitykseen, kun taas Wollstonecraftin ansiosta liberalismin voidaan ensimmäisenä aatteena katsoa vapauttaneen naisen. Esimerkiksi marxilaisen sosialismin vastaavat kannat periytyvät suoraan aiemmasta valistusaatteesta.

Samaan aikaan valistus ravisteli myös manner‐Eurooppaa. Eritoten Ranskassa vaikutti monia liberaaleja ajattelijoita. Montesquieun paronin (1689–1755) aikaiset kirjoitukset loivat pohjan tälle liikkeelle ja perustivat mm. vallan kolmijako‐opin. Sittemmin Voltairen (1694–1778) pistävän satiirinen tuotanto piikitteli yhtälailla kirkkoa, aatelistoa kuin vallitsevaa asiaintilaakin. Tällaiset vaikutteet johtivat aikanaan sekä Ranskan vallankumoukseen että Yhdysvaltain itsenäistymiseen, joissa valistusaatteen vaikutus näkyy selvästi. Saksassa taas toimi Immanuel Kant (1724–1804), ehkä vaikutusvaltaisin länsimainen filosofi kautta aikain. On erikoista, että hänen varsin pitkällemenevät klassisen liberaalit poliittiset kantansa ovat sittemmin jääneet niin vähälle huomiolle.

Kaksi merkittävintä valistusaatteen saavutusta olivat Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus ja Ranskan vallankumous. Liberalismin antiautoritaarisuus ja vapauskäsitys näyttelivät molemmissa merkittävää osaa—uskonnon‐, ajatuksen‐ ja painovapauden lisäksi liberalismiin on alusta asti kuulunut myös perittyjen etuoikeuksien ja harvainvallan vastustus. Kun Ranskassa Jean‐Jacques Rousseaun (1712–1778.) kaltaiset filosofit ajoivat läpi demokratiapainotteisempaa ajatusmallia, Yhdysvallat päätyi puhdasoppisempaan klassiseen liberalismiin ja tasavaltalaisuuteen. Aatteellinen jakolinja mannermaisen liberaalidemokratian ja anglo–saksisen tasavaltalaisuuden välillä tukevoitui. Amerikkalaisen klassisen liberalismin edustajista täytyy mainita eritoten perustajat James Madison (1751–1836) ja Thomas Jefferson (1743–1826). Heidän ja monien muiden ansiosta Yhdysvallat noudatti puolentoista vuosisadan ajan yllättävänkin liberaalia perustuslakia.

Britanniassa klassista liberalismia kantoi 1800‐luvulla eteenpäin Whig‐puolue, jonka tunnetuin jäsen lienee lordi Acton (1834–1902), yksi suurista liberaaleista historijoitsista. Actonin vapaamielisistä ranskalaisista aikalaisista merkittävin lienee teräväkielinen taloustieteilijä Frederic Bastiat (1801–1850), jonka teokset The Law ja What is Seen and What is not Seen ovat edelleen pakollista luettavaa liberaaleille. Myös Jean Baptiste Say (1767–1832) vaikutti samaan aikaan—hänen lakinsa on taloustieteessä edelleenkin liberaalin ja tuotantopuolen selitysmallien selkäranka. Ei olekaan yllätys, että klassinen liberalismi ohjasi aina 1800‐luvun loppupuolelle laajasti ulkopolitiikkaa, ja Iso‐Britannian, Yhdysvaltojen, Ranskan sekä Ruotsin talousmahtien kautta myös länsi‐Euroopan sisäpolitiikkaa.

Ensimmäisen maailmansodan aikainen sotatalous oli aatteelle merkittävä isku, vaikka maailmansotien välisenä aikana palattiinkin vapaampaan kauppaan. Neuvostoliiton synty vuonna 1922 nosti sosialismin uuteen arvoon, ja 30‐luvun suuri lama johti myös laajamittaiseen epäilykseen vapaan markkinatalouden toimivuudesta. Yhdysvalloissa lamaa seurannut New Deal kasvatti merkittävästi liittovaltion valtaa, ja perustui nimenomaan vasemmistolaiselle politiikalle. Viimeistään toisen maailmansodan tapahtumat pyyhkivät myös liberaalin kauppa‐ ja ulkopolitiikan maailmankartalta.

Seuraavina vuosikymmeninä sosialidemokratian ja hyvinvointivaltioajattelun leviäminen marginalisoivat edelleen vapausaatetta, ja keskittivät sen tukijat sosiaaliliberalismin taakse. Niinpä 60‐luvulle tultaessa aatteen klassinen haara eli lähinnä yksittäisten filosofien kuten F.A. Hayekin (1899–1992) kirjoituksissa. Tämä kehitys johti Yhdysvalloissa siihen, että liberalismi terminä tuli kuvaamaan sosiaaliliberaalia ja jopa sosialistista katsantokantaa. Niinpä 1950‐luvun puolivälissä maan klassiset liberaalit alkoivat käyttää aatteestaan nimeä libertarismi.

Kylmän sodan ollessa kylmimmillään Ayn Rand (1905–1982) julkaisi 1959 teoksensa Atlas Shrugged, joka synnytti Yhdysvaltain objektivistiliikkeen. Ajan vastakkainasettelu kapitalistisen lännen ja kommunistisen idän välillä suosi kapitalismin rohkeaa puolustusta, ja paluuta kohti aiempaa, liberaalia sisäpolitiikkaa.

Suunnanmuutos voimistui 1970‐luvulla, kun ajan stagflaatio koitui takaiskuksi sodanjälkeiselle keynesiläiselle talouspolitiikalle ja mahdollisti näin taloustieteen monetaristisen koulukunnan nousun. Sen johtavat hahmot, kuten Milton Friedman, olivat klassisia liberaaleja. Osittain öljykriisin ja sitä seuranneen hintasääntelyn vastaliikkeeksi perustettiin 1972 Libertarian Party of the United States. 1970‐luvun puolivälissä julkaistiin lyhyin väliajoin David D. Friedmanin kirjoittama utilitaristisen anarkokapitalismin perusteos, The Machinery of Freedom, sekä Robert Nozickin (1938–2002) Anarchy, State and Utopia, joka onnistui elvyttämään klassisen liberalismin uskottavana näkökulmana maan filosofipiireissä. Kehitys johti lopulta siihen, että 80‐luvun vaikutusvaltaisimmat poliitikot, Ronald Reagan (1911–2004) ja Margaret Thatcher, olivat molemmat liberaaliklassikkonsa lukeneita konservatiiveja.

Sittemmin varsinkin Internet, joka lähti Yhdysvaltain länsirannikon vapaamielisistä tietokonepiireistä ja akateemisesta maailmasta, on levittänyt aatetta. Joskus väitetään jopa, että libertarismi on netin vallitseva ideologia.